การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

     ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งและถ้าสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาตั้งสำนักงานสาขาเพื่อประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สำนักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งให้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือผู้ที่จดทะเบียนแล้วมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องแจ้งภายใน 30 วัน

ผู้ประกอบพาณิชยกิจต่อไปนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญต้องจดทะเบียนพาณิชย์

     1. การทำโรงสีข้าวและทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

     2. การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม

     3. ตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า

     4. การประกอบการหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้

     5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด

     6. การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม

ผู้ประกอบการพาณิชย์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

     1. การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วิดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวิดีทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

     2. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

     3. การขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     4. การบริการอินเทอร์เน็ต

     5. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์

     6. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

 • การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วิดีทัศน์ แผ่นวิดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 • การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 • การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
 • การให้บริการตู้เพลง
 • โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้างาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

     1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย

     2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

     3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

     4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

     5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

     6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

     1.1 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

     1.2 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

     1.3 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

     1.4 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน
 • สำเนาสัญญาเช่าอาคารร้านค้า
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ร้านค้าตั้งอยู่ 
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้ความยินยอม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน

กรณีมอบอำนาจ

– หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ข้อควรปฏิบัติ

 • เตรียมเอกสารให้พร้อม
 • โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา
 • สำรองเงินสดสำหรับจ่ายกรณีมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

อัตราค่าธรรมเนียม

– จดทะเบียนพาณิชย์ ใหม่ 50 บาท

– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท

– จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ 20 บาท

– การออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์กรณีชำรุดสูญหาย 30 บาท

– การคัดหรือรับรองสำเนาฉบับละ 30 บาท