ประกาศเดือนตุลาคม 2562

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกทําอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง

5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง

6. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 1553 อุตรดิตถ์

7. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 

8. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระทงแพลอยน้ำ พร้อมไฟประดับ เพื่อประดับกลางน้ำ

9. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม 2562

10. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

12. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

14. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด

16. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นคลัตซ์และจานกดคลัตซ์ และ อุปกรณ์อื่นๆรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9110 อุตรดิตถ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดทำเอกสารสำเนาพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านนางปราณี วิเชียรจันทรา ถึง บ้านนางสมหมาย เณรแย้ม (ต่อจากเดิม) หมู่ 5 ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง