วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สามารถติดต่อ - สอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

หรือ 

เพิ่มเพื่อน

แบบประเมินความพึงพอใจ (คลิกที่รูป)

nextpng.com 6

 

สำนักกองคลัง แบ่งโครงสร้างการบริการ ออกเป็น ส่วนรายได้ และ ส่วนงานบริการ แบ่งการบริการ ออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แบ่งส่วนงานบริการย่อย ออกเป็น

 • งานแผนที่ภาษี
 • งานบริการข้อมูลแผนที่
 • งานทะเบียนพาณิชย์

2. ฝ่ายพัฒนารายได้ แบ่งส่วนงานบริการย่อย ออกเป็น

 • งานจัดเก็บรายได้
 • งานเร่งรัดรายได้
 • บริการด้านภาษี

 

Poster

 

 • ฐานภาษี คิดจากมูลค่าทั้งหมดของมี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรมธนารักษ์ โดยสิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภทจะมีราคาประเมินกลางที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ราคาประเมินกลางของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีการปรับตามรอบบัญชีการประเมินราคาทุก 4 ปี
 • อัตราภาษี ได้มีการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของฐานภาษี

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. สำเนาทะเบียนบ้าน

     2. บัตรประจำตัวประชาชน

     3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า)

     4. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ข้อควรปฏิบัติ

     1. เตรียมเอกสารให้พร้อม

     2. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

     3. สำรองเงินสดสำหรับจ่ายกรณีมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

      **เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง (มกราคม - กุมภาพันธ์)

 

ภาษีค้างชำระ

     มาตรา ๕๘ ภาษีที่มิได้ชำระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชำระ

     มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทำมิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๖๐ ว่ามีภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๗

     มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของ สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาจะตกลงกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น

     มาตรา ๖๑ เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชำระภาษีค้างชำระ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กำหนดในหมวด ๙

     มาตรา ๖๒ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี เพื่อน าเงินมาชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และ ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ามมิให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี เกินกว่าความจำเป็นที่พอจะชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

     มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ สี่สิบของจำนวนภาษีค้างชำระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจำนวนภาษีค้างช าระ

     มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ต่อมาได้ชำระภาษี ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจำนวน ภาษีค้างช าระ

     มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ หนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให้นำเบี้ยปรับมารวม ค านวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย

     ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี และได้มีการชำระภาษีภายใน กำหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนหรือ เศษของเดือน

     เงินเพิ่มตามมาตรานี้ ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีจนถึงวันที่มีการชำระภาษี แต่มิให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น

 

การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี

     มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๓ หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา ๖๑ แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณี

     ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคำร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว และแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษี

     ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจำนวนภาษี ที่จะต้องเสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชำระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

     ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีนั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ดังกล่าว

     การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการชำระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นคำร้องต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชำระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ทุเลาการชำระภาษีแล้ว ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ทุเลาการชำระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนภาษี ที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้

     ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการชำระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระทำการใด ๆ เพื่อประวิงการชำระภาษี หรือจะกระทำการโอน ขาย จำหน่าย หรือ ยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้พ้นอำนาจการยึดหรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจ เพิกถอนคำสั่งให้ทุเลาการชำระภาษีนั้นได้

   

บทกำหนดโทษ

     มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำรวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือ ของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

     มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดไว้ ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

     มาตรา ๘๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือ ทำลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ยึดหรือ อายัด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน ภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

     ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ

     มาตรา ๘๘ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือ นำพยานหลักฐานอัน เป็นเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน        การดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้น ไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

 

     มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการชำระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

     มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการชำระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าจำนวน ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสียหรือ พึงชำระในปีก่อน เหลือจำนวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี ดังนี

     (๑) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนภาษีที่เหลือ

     (๒) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจำนวนภาษีที่เหลือ

     (๓) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนภาษีที่เหลือ

 

  

ภาษีป้าย 

“ป้าย” หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น   

กำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

     เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี ในกรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้ง หรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

     เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี (กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่)

     ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย ถ้าเจ้าของป้ายตายเป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สินผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีมีหน้าที่ปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย


Pngtreesocial media

Label

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมสำเนาหลักฐาน และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

1. ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย

**กรณี ป้าย Cut Out ขนาดใหญ่ ที่การติดตั้งบนอาคาร หรือ ตึก ต้องนำใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่ออกโดย สำนักช่าง แนบมาด้วย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

4. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ – บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

5. กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01, ภ.พ.09, ภ.พ.20

6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)

7. หลักฐานอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ

8. ลงลายมือชื่อในสำเนาทุกฉบับเพื่อรับรองความถูกต้อง

 

 อัตราภาษีป้าย

  Untitle 2

 

เงินเพิ่ม  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณี และอัตราดังนี้

     1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบ ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

     2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติมเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้อง ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

     3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินมาเพิ่ม ตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 มาคำนวณ

บทกำหนดโทษ

ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

     ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งและถ้าสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาตั้งสำนักงานสาขาเพื่อประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สำนักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งให้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือผู้ที่จดทะเบียนแล้วมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องแจ้งภายใน 30 วัน

ผู้ประกอบพาณิชยกิจต่อไปนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญต้องจดทะเบียนพาณิชย์

     1. การทำโรงสีข้าวและทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

     2. การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม

     3. ตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า

     4. การประกอบการหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมและขายสินค้าที่ผลิตได้

     5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด

     6. การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม

ผู้ประกอบการพาณิชย์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

     1. การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วิดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวิดีทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

     2. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

     3. การขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     4. การบริการอินเทอร์เน็ต

     5. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์

     6. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

 • การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วิดีทัศน์ แผ่นวิดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 • การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 • การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
 • การให้บริการตู้เพลง
 • โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้างาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

     1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย

     2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

     3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

     4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

     5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

     6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

     1.1 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

     1.2 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

     1.3 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

     1.4 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน
 • สำเนาสัญญาเช่าอาคารร้านค้า
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ร้านค้าตั้งอยู่ 
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้ความยินยอม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน

กรณีมอบอำนาจ

– หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ข้อควรปฏิบัติ

 • เตรียมเอกสารให้พร้อม
 • โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา
 • สำรองเงินสดสำหรับจ่ายกรณีมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

อัตราค่าธรรมเนียม

– จดทะเบียนพาณิชย์ ใหม่ 50 บาท

– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท

– จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ 20 บาท

– การออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์กรณีชำรุดสูญหาย 30 บาท

– การคัดหรือรับรองสำเนาฉบับละ 30 บาท

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรายละเอียดตามสิ่งที่แนบคลิก!!...ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น...

  ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแ...

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ชี้แจง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้ • การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบัน...

      ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social Media เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท จากรัฐบาล ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลางนั้น...

“New Normal” หรือวิถีใหม่การดำรงชีวิตประจำวันได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนหลังจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลจึงขอแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน เพื่อร่วมมือกั...

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ

 

ภาพกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ลงพื้นที่บริเวณเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการช่วยเ...

ลอยกระทง หนองพระแล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "ลอยกระทง หนองพระแล ประจำปี 2562 "โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื...

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2563จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง...

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 #กรมบัญชีกลาง...

More From: ข่าวบริการประชาชน