วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

Annotation 2020 06 30 125738

      ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social Media เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท
จากรัฐบาล ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลางนั้น ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
คิดว่ารัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลืออีก ๓,๐๐๐ บาท โดยจะเข้ามาลงทะเบียน
และเช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับเช็คสิทธิ์สวัสดิการสังคมของภาครัฐ
เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนจะไม่หลงเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จ กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว ไม่เป็นความจริง
เนื่องจากระบบ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง คือระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ ของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม
เช่น เบี้ยอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่จ่ายกรณี ปกติเป็นรายเดือน ทั้งนี้
ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่แชร์ใน Social Media หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ“New Normal” หรือวิถีใหม่การดำรงชีวิตประจำวันได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนหลังจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลจึงขอแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน
เพื่อร่วมมือกันก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน ดังนี้

๑. พยายามอยู่บ้าน และออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น

๒. สวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน

๓. ล้างมือเป็นประจำ ทุก ๆ ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง เมื่อออกนอกบ้าน

๔. เว้นระยะห่างจากคนอื่น ๑ – ๑.๕ เมตร เสมอ

๕. ใช้รถขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็น หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด

๖. หากซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ควรนั่งหันข้าง และต้องสวมหมวกกันน็อคและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

๗. พกถุงผ้าติดตัว หลีกเลี่ยงการหยิบจับภาชนะของผู้อื่น

๘. แยะภาชนะของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

๙. เมื่อกลับถึงบ้าน ควรล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำทันที

    นอกจากนั้น ก่อนการเดินทางออกจากบ้านควรประเมินตนเองในเบื้องต้นว่ามีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยง หรือไม่ พร้อมทั้งประเมินความจำเป็นและวางแผนการออกนอกบ้านโดยควรใช้เวลาให้น้อยที่สุด เลือกใช้บริการ ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของรัฐ และให้ความร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการของ รัฐกับร้านค้าหรือสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนต้อง

เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รัฐบาลขอแนะนำการใช้ชีวิตแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ในช่วงนี้ ดังนี้

สำหรับประชาชนทั่วไป

เมื่อเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าต่าง ๆ ให้สแกน

QR Code เพื่อ Check in ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (ปัจจุบันมีบริการ Wifi ฟรี

และอินเตอร์เน็ตที่ กสทช. สนับสนุนในช่วง COVID-19) กรอกข้อมูลตามที่กำหนด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ครั้งแรกครั้งเดียว และเมื่อ Check in แล้วท่านสามารถใช้บริการกิจการ/ร้านค้าได้ และเมื่อใช้บริการเสร็จให้

สแกน QR Code เดิมก่อนออกจากร้านเพื่อ Check out

สำหรับผู้ประกอบการ

ขอให้ลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com

โดยลงทะเบียนข้อมูลชื่อผู้ติดต่อในระบบ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์ เมื่อ

ลงทะเบียนถูกต้องทุกขั้นตอน ระบบจะแสดง QR Code เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ สามารถ Check in

หรือตรวจสอบสถานที่ที่มีคนหนาแน่นได้

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ

ติดต่อได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรขอแนะนำประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ได้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา และพบปัญหาในการลงทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลผ่านมาตรการอื่น ๆ ต่อไป

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ในมาตรการอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

กลุ่มที่ ๓ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่บัญชีไม่ตรง สามารถติดต่อธนาคารที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อแก้ไข หลังจากนั้นรัฐบาลจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามขั้นตอนต่อไป


ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอใกล้บ้านท่าน โทร. ๑๕๖๗

พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
COVID-19 รายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน (พฤษภาคม –กรกฎาคม ๒๕๖๓) ในขณะนี้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ยืนยันเยียวยา เกษตรกรกลุ่มแรก ที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว
โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จำนวน ๘.๓๓ ล้านราย ผ่านกลไกของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ส่วน เกษตรกรกลุ่มที่ ๒ คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว ๑.๖๗ ล้านราย
ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถ
เพาะปลูกได้ในปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้
ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เร่งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
ภายในวันที่กำหนด นอกจากนี้ ทางกระทรวงก็เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ฯ” เพื่อเป็นช่องทาง
ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ ด้วย

Page 1 of 2

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

      ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social Media เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท จากรัฐบาล ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลางนั้น...

“New Normal” หรือวิถีใหม่การดำรงชีวิตประจำวันได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนหลังจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลจึงขอแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน เพื่อร่วมมือกั...

ขอแนะนำประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา และพบปัญหาในการลงทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ล...

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนต้อง เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลขอแนะนำการใช้ชีวิต...

พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคCOVID-19 รายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน (พฤษภาคม –กรกฎาคม ๒๕๖๓) ในขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันเยียวยา เกษต...

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอแนะนำประชาชนหรือสถานประกอบการที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของCOVID-19 โดยการติดตั้งตู้ปันสุข เ...

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01      ประกาศอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ลงพื้นที่บริเวณเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการช่วยเ...

ลอยกระทง หนองพระแล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "ลอยกระทง หนองพระแล ประจำปี 2562 "โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื...

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2563จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง...

More From: บริการประชาชน