วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

 ลอยกระทง 63 3

    เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง -ไผ่ล้อม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง - ไผ่ล้อม จึงกำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าเที่ยวชมงาน บริการเจลล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ
และอย่าลืม Check in Check Out ด้วย Application ไทยชนะ ก่อนเข้าและออกงาน
อย่าลืม !!! 30 - 31 ตุลาคม 2563 เที่ยวงานประเพณีลอยกระทง "หนองพระแล" ปีนี้อย่างปลอดภัย
กรุณาสวมหน้ากากอนามัย มาทุกครั้ง

Annotation 2020 07 20 141501

 

ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีการเตรียมตัวรับมือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนี้
• วิธีเตรียมพร้อมรับมือ
1. ติดตามพยากรณ์อากาศ
2. ตรวสอบบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง
3. จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด
4. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น
5. พบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
กรณีอยู่ในอาคาร
1. ไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียง เพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าผ่า
2. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง
3. งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ป้องกันการถูกฟ้าผ่า
กรณีอยู่กลางแจ้ง
1. อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันการถูกล้มทับ
2. ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า
3. งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่า
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่
หมายเลข 1784 สายด่วนนิรภัย*

Annotation 2020 07 20 140547
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
ได้ชี้แจง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้

• การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องจัดให้มีความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

• การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา และการถ่ายทอดที่ไม่มีผู้ชมใน สนามแข่งขัน การถ่ายทำรายการโทรทัศน์
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงมหรสพ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยสถานที่กิจการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่อนคลาย ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ - ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดกิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้ ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. และร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์มาร์เก็ต เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ - สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดได้ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัด กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สามารถเปิดให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ได้ แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ต้องจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ - สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา เปิดได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่น ๆ ลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ • การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีทุกศาสนาต้องดูแลให้สอดคล้องตามมาตรการขององค์กร ปกครองทางศาสนา

• การขนส่งสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด • การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้า ผ่านแดนได้ตามความจำเป็น

• มาตรการป้องกันโรค การจัดสถานที่หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด ต้องมีมาตรการป้องกัน โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร และจำกัดจำนวนมิให้แออัด มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ มีระบบแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ราชการกำหนด

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

      เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง -ไผ่ล้อม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพ...

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรายละเอียดตามสิ่งที่แนบคลิก!!...ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น...

  ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแ...

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ชี้แจง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้ • การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบัน...

      ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social Media เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท จากรัฐบาล ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลางนั้น...

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ

 

ภาพกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ลงพื้นที่บริเวณเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการช่วยเ...

ลอยกระทง หนองพระแล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "ลอยกระทง หนองพระแล ประจำปี 2562 "โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื...

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2563จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง...

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 #กรมบัญชีกลาง...

More From: ข่าวบริการประชาชน