ประกาศเดือนตุลาคม2562

1. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลที่มีความหลากหลาย 

2. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

3. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะหน้า

4.  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานยนต์

5. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเหลือใช้

6. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างใหม่บำรุงรักษารถยนต์การกู้ชีพหมายเลขทะเบียนนข 1553 อุตรดิตถ์

7. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

8. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระทงแพลอยน้ำพร้อมไฟประดับเลื่อมกลางน้ำ

9. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาวันที่ 23 ตุลาคม 2562

10. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

11. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างงานโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

12. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะพลเมือง

13. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

14. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างทำป้ายไวนิล

15. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด

16. เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างและการเปลี่ยนแผ่นพับและอุปกรณ์กดหมายเลขทะเบียน 80-9110 อุตรดิตถ์โดยวิธีการพิเศษ

17. เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดทำเอกสารพร้อมเข้ามายุ่งเหยิงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

18. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนางปราณีวิเชียรจันทราถึงบ้านนางสมหมายเณรแย้ม (ต่อจากเดิม) หมู่ 5 อ. ลาดกระบังอลาดกระบัง

19. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน พ.ต.วันไทย  มาดีกุล

20. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์จันทรา

21. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยข้างวัดไผ่ล้อม  

22. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบ้านนายบุญธรรม กรูดใคร้ ถึง หลังวัดสว่างอารมณ์

23. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสวนสาธารณะหนองพระแล 

24. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสะพานปรีชา  ถึง บ้านนายสมทรง มากมี

25. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยแสงเทียน ถึง บริเวณสวนฉัตรทอง

26. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านตาล ถึง หลังวัดสว่างอารมณ์ 

27. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทม เกิดอยู่

28. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหลัง รพ.สต.ไผ่ล้อม 

29. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.นายม่อม กอนวงษ์

30. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจันทร์ จันทร์เส็ง

31. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.บ้านนายรัตน์ อ้นทองทิม ถึงบ้านนางไหล  แก่งอินทร์

32. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.รางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายชาญ นาคเหล็ก

33. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV)

34. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปาบ้านนายเสงี่ยม มั่นถึง

35. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับระดับพื้นรางระบายน้ำเก่าภานในชุมชน

36. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 

37. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างตลาดน้ำ 3 ภาค

38. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุและอาคารนันทนาการ