ประกาศเดือนเมษายน 2563

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําอ่างล้างมืออัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 3754 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะตาเพ็ชร เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็คระบบเบรค ระบบไฟ สายน้ํามันไฮดรอลิค รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4110 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบแอร์ รถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บต 2733 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ การปิดสถานที่ชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สป 4165700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 75% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ํายาฆ่าเชื้อทําความสะอาดพื้นผิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2901 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2901 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2901 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ตั้งแต่บ้านนายแรม ภูโต ถึงบ้านนายเอกชัย เล่ายี หมู่ที่ 9 ตําบลไผ่ล้อม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ตั้งแต่บ้านนายแรม ภูโต ถึงบ้านนายเอกชัย เล่ายี หมู่ที่ 9 ตําบลไผ่ล้อม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประดิษฐ์ ก้อนเครือ ถึงคลองเรือ หมู่ที่ 9 ตําบลไผ่ล้อม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างประตูรั้วและติดตั้งที่กั้นทางเข้า-ออก สวนสาธารณะ หนองพระแล ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง