ประกาศเดือนมีนาคม 2563

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1553 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรองน้ํามันเครื่องดีเซล รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1553 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอุปกรณ์ในการทําหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดําเนินการจัดจ้างทําป้ายไวนิล สวนสาธารณะหนองพระแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอุปกรณ์ในการทําหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 4337 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 7392 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7392 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดําเนินการจัดจ้างทําป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกทําอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดําเนินการจัดจ้างทําป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที่ รสจืด ชนิดกล่อง (สําหรับปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ตั้งแต่บ้านนาย วิเชียร มาสุด ถึงบ้านนายพล เขียวจันทร์แสง หมู่ ๒ ตําบลไผ่ล้อม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตามแบบแปลน ที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่สามแยก บ้านตาล ถึง รพ.สต.ไผ่ล้อม หมู่ 1 ตําบลไผ่ล้อม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

19. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อต.ถ.1-024 อบจ.อต. กม. 0+304 ถึง o+704 (ต่อจากเดิม) หมู่ ๔ ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ตั้งแต่สามแยกฝายตราดถึงวัดฤาษีสําราญ หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ตั้งแต่สวนนายสวัสดิ์ ฉัตรทอง ถึง แยกทางวัดโพธิ์ทอง
หมู่ 3 ตําบลไผ่ล้อม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้าน นายสิทธิพร รัตน์เพ็ชร ถึงวัดฤาษีทรงธรรม หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพระเสด็จ อต.ถ. 11- 009 หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลสสนามเครื่องเล่นเด็ก สวนสาธารณะหนองพระแล หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่สามแยก ประชาอุทิศ ถึงบ้านนายอํานาจ วงศ์แก้ว หมู่ที่ ๒ ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านนางปราณี วิเชียรจันทรา ถึง บ้านนางสมหมาย เณรแย้ม (ต่อจากเดิม) หมู่ 5 ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง