ประกาศเดือนมกราคม 2563

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เฮช.ที รสจืดชนิดกล่อง (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งานของรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ D65A

4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งบด สำหรับโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์สีทองประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณเวที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งยั้ง สําหรับโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดําเนินการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

13. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สป 4164800004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

14. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น 8663 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

15. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดําเนินการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกทําอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-25323 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง และแก้วน้ํา โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญ ของรางวัล สําหรับกิจกรรมกลางแจ้ง โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน และอาหารว่าง โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญ ของรางวัล สําหรับการแสดงบนเวที และกิจกรรมกลางแจ้ง โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทําวุฒิบัตร สําหรับมอบให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 0759 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 3754 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ รถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 1553 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง