1. การยกเลิกการจัดซื้อยานพาหนะและการขนส่งทางเรือขนขยะที่มีขนาดไม่เกิน 12 ตารางเมตรโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)

2. เรื่องน้าหนืดปริมาณน้ำมันที่เหลือจะจ่ายให้ปี 2563

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

4. ยกเลิกประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองพระแล 

5. แบบป. ป. ช. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

6. แบบป. ป. ชโครงการบ้านแม่พร่อง

7. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 4 ทุ่งยั้ง (1) 

8. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 4 ทุ่งยั้ง (2) 

9. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 6 ไผ่ล้อม (3 )

10. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

11. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการเสริมผิวใบไผ่เขียวสี่แยกไผ่เขียว

12. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการเสริมความปลอดภัย

13. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่. 6 ทุ่งยั้ง (1 )

14. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่. 1 ทุ่งยั้ง (2 )

15. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่. 6 ทุ่งยั้ง (3)

16. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่. 2 ทุ่งยั้ง (4)

17. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่. 1 ไผ่ล้อม (5)

18. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่. 6 ทุ่งยั้ง 

19. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปา

20. แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างราวกันตกทางสาธารณะ

21. แบบ ปปช.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นควันหมอก

22. แบบร่างขอบเขตงาน

23. ขอบเขตโครงการก่อสร้างบ้านนายทองสุข

24. ขอบเขตโครงการก่อสร้างราวกันตก แยกบ้านตาล

25. ขอบเขตงานโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ

26. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างซอยนางประทิน พาน

27. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนา(1)

28. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนา(2)

29. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางจันทร์  จันทร์เส็ง

30. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน บ้านนางมูล บุญยัง

31. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนบ้านนางเยาวลักษณ์ เปลี่ยนบำรุง

32. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย พ.ต.วันไทย  มาดีกุล

33. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปา

34. ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างบ้านแม่พร่อง (1)

35. ขอบเขตงานก่อสร้างตลาดน้ำ 3 ภาค

36. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

37. ราคากลาง เครื่องปรับอากาศแยกส่วน

38. ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกหมู่บ้านพงษ์จันทรา

39. ราคากลางโครงการแอสฟัลท์ซอยข้างวัดไผ่ล้อม

40. ราคากลางโครงการแอสฟัลท์สวนสาธารณะหนองพระแล(1)

41. ราคากลางโครงการแอสฟัลท์สวนสาธารณะหนองพระแล

42. ราคากลางโครงการแอสฟัลท์สี่แยกไผ่เขียว

43. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหม่อม  กอนวงศ์

44. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าานนางจันทร์  จันทร์เส็ง

45. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านนางเยาวลักษณ์  เปลี่ยนบำรุง

46. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านนางมูล บุญยัง

47. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางมูล บุญยัง

48. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านนางประทิน พานมั่ง

49. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนรางบ้านนายทองสุข  มานุ่ม

50. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้าน พ.ต.วันไทย  มาดีกุล

51. ราคากลางโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปา

52. ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านแม่พร่อง

53. ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ นายชัยยัณห์  ขำคง

54. ราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตกแยกบ้านตาล

55. ราคากลางโครงการบ่อโซล่าเซล

56. ราคากลางโครงการบ้านนายทม เกิดอยู่

57. ราคากลางก่สร้างตลาดน้ำ 3 ภาค

58. ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ

59. ราคากลางจัดซื้อเครื่องพ่นควันหมอก

60. ร่างขอบเขตและราคากลางอาคารผู้สูงอายุ

61. ร่างขอบเขตงานโครงการบ่อโซล่าเซล

62. รายงาน+ปร.4(งานครุภัณฑ์)_4

63. รายงาน+ปร.4_3

64. รายงาน+ปร.5(ก)_3

65. รายงาน+ปร.5(ก)_4

66. รายงาน+ปร.6_3

67. รายงาน+ปร.6_4

68. รายงาน+ปร.6_6

69. รายงานFactorF_3

70. รายงานแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ_3

71. รายงานแสดงเหตุจำเป็นรายละเอียดของการสืบ_2

72. รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย_2

73. รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย_3

74. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

75. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

76. ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563

77. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

78. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

79. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

80. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

81. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ( ตุลาคม -ธันวาคม 2563)

82. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (มกราคม -มีนาคม 2564)

83. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)

 84.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมิน การลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564

85.รายงานผลกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร

86.สรุปผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

87.การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

88.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

89.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

90.ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะ

91.ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสี่แยกวัดไผ่ล้อมถึงบ้านแม่พร่อง

92.โครงการซ่อมแซมป้องกันตลิ่งเส้นทางพังทลายชั่วคราว

93.ราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุ่งซ่อมถนน คสล.สี่แยกวัดไผ่ล้อมถึงบ้านแม่พร่อง

94.ราคากลางและร่างขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

95.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

96.ราคากลางและร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างระบบถังตะกอนสนิมเหล็กบาดาล

97.ราคากลางและร่างขอบเขตงานโครงการซ่อมแซมป้องกันตลิ่ง

98.ราคากลางและร่างขอบเขตงาน ก่อสร้างอาคารทีพักนักกัฬาและอาคารเก็บอุปกรณ์กีฬา

99.ราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงเจ้าเงาะ

100.ราคากลางและร่างขอบเขตงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูยน์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

101. ยกเลิกประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

102.ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้

 103.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

 104.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)

 

 

ประชุมสภา

pdf iconการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามาัญ สมันแรก ประจำปี 2565

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ
tb banner 56 1 จุลสาร-1.jpg วารสาร 1