การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

pdf iconประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

pdf iconประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

pdf iconประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

pdf iconหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

 

การพัฒนาบุคลากร

pdf iconแผนพัฒนาบุคลากร 64-66

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

pdf iconประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

pdf iconประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

การให้คุณโทษและขวัญกำลังใจ

 pdf iconประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

pdf iconประกาศ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

pdf iconแผนพัฒนาบุคลากร

pdf iconประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาล 

pdf iconประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 

pdf iconประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 

pdf icon ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

pdf icon ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

pdf icon ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง

pdf icon ประกาศ กท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

pdf icon ประกาศ กท เรื่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

pdf icon ประกาศ กท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

pdf icon ประกาศ กท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไงการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3)

pdf icon ประกาศ กท เรื่องมาตรรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร (ฉบับที่ 3)

pdf icon ประกาศ กทจ. วินัย และการรักษาวินัย  ฉบับที่ 2

pdf icon ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

pdf icon ประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน (ฉบับ 2)

pdf icon ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุตลากรทางการศึกษา

pdf icon ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคักเลือกข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

pdf icon ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไงการสอนแข่งขัน พ.ศ.2560

pdf icon มติ กทจ. อุตรดิตถ์ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

pdf icon ร่าง ประกาศ กทจ. วินัย ฉบับที่ 2

 pdf iconมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 2556 

pdf iconประกาศ กถ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น 

pdf iconประกาศ กถ เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น

pdf iconประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

pdf iconประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

pdf iconประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น