จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน (ตำบลทุ่งยั้ง)

 ตำบล  ชาย  หญิง  รวม
 หมู่ที่ 1 บ้านป่าเผือก  498  610  1,108
 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยั้งเหนือ  575  650  1,225
 หมู่ที่ 3 ทุ่งยั้งใต้  467  552  1,019
 หมู่ที่ 4 บ้านตาล  412  437  849
 หมู่ที่ 6 บ้านพระแท่น  838  875  1,713

 

 

จำนวนครัวเรือน จำนวน 4,017 ครัวเรือน

 ชุมชน หมู่/ตำบล  จำนวนครัวเรือน ผู้นำชุมชน
ชุมชนบ้านป่าเผือก หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง 452 นายสมหมาย รอดเลิศ
ชุมชนบ้านทุ่งยั้งเหนือ หมู่ 2 ต.ทุ่งยั้ง 539  
ชุมชนบ้านทุ่งยั้งใต้ หมู่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 431 นายรัก เพ็งวัน
ชุมชนบ้านตาล หมู่ 4 ต.ทุ่งยั้ง 309
ชุมชนบ้านพระแท่น หมู่ 6 ต.ทุ่งยั้ง 794 รต.สุวิทย์ ไพเชษฐ์ศักดิ์
ชุมชนบ้านไผ่ล้อม หมู่ 1 ต.ไผ่ล้อม 669 นางสาวศรีคราม จีนบุญมี
ชุมชนบ้านไผ่เขียว หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม 461 นายประกิต จันมี
ชุมชนบ้านเกาะตาเพ็ชร หมู่ 3 ต.ไผ่ล้อม 282 นายอภิชาต แสงเทียน
ชุมชนบ้านป่าแดด หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม 80 นายไพโรจน์ จันรุ่ง

รวม 9 ชุมชน จำนวน 4,047 ครัวเรือน

 

บัญชีข้อมูลสนามกีฬา และลานกีฬา ภายในเขตเ

2

3

4

5

6