อัตลักษณ์เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
พระบรมธาตุ คู่บ้าน  พระแท่นศิลาอาสน์ คู่เมือง   เวียงเจ้าเงาะ ลือเลื่อง   เมืองแห่งมรดกวัฒนธรรม   งามเลิศล้ำ อัฐมีบูชา..
    เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตั้งอยู่ที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากอำเภอลับแลไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีพื้นที่ในรับผิดชอบ 8.29 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้ด้านเหนือ

ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมเขตทหาร ป.พัน 20 ด้านใต้ ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1041 ตอนพระแท่นศิลอาสน์-ลับแล ฟากตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,225 เมตร เลียบริมเขตทหาร ป.พัน 20 ด้านใต้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1041 ตอนพระแท่นศิลาอาสน์-ลับแล ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1041 ตอนพระแท่นศิลาอาสน์-ลับแล ฟากตะวันตก ตรงริมคลองป่าเผือก

ทิศตะวันออก

จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมคลองป่าเผือกฝั่งเหนือและคลองแม่พร่อง ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแม่พร่องฝั่งตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางถนนไปบ้านป่าถ่อนฝากใต้ ระยะ 200 เมตร

ทิศใต้

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนาน ระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนไปบ้านป่าถ่อน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริ่มทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1046 (ทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม) ฟากตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1046 (ทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1046 (ทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม) ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1046 (ทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ตอนศรีสัชนาลับ-อุตรดิตถ์ ฟากใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 102 ตอนศรีสัชนาลับ-อุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปบ้านเนินซ่าน ฟากตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 900 เมตร 

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ตอนศรีสัชนาลัย-อุตรดิตถ์ ฟากเหนือ ตรง กม.7.587 จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1

พื้นที่การปกครอง

 

 

 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  มีพื้นที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
ตำบลทุ่งยั้ง ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเผือก
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยั้งเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยั้งใต้
หมู่ที่ 4 บ้านตาล
หมู่ที่ 6 บ้านพระแท่น

ตำบลไผ่ล้อม ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม
หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะตาเพ็ชร
หมู่ที่ 6 บ้านป่าแดด

ด้านสังคม
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 2554 จำนวน 10,088 คน
แยกเป็น ชาย 4,773 คน หญิง 5,315 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 8,442 คน แบ่งเป็น
ชาย 3,893 คน หญิง 4,549 คน จำนวนครัวเรือนจำนวน 3,670 ครัวเรือน ประชากรเฉลี่ย 1,218 คน
ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร

ด้านการศาสนา
ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีสถาบันศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ และศาสนาอื่นได้แก่
วัด 8 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง